Welkom, bezoeker! [ Registreren | InloggenRSS Feed  | 

Gesponsorde links

Gesponsorde links

Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden door voordat u gebruik maakt van RoosendaalMarktplaats.nl. Door gebruik te maken van de diensten van RoosendaalMarktplaats.nl accepteert u de voorwaarden. U dient geen gebruik te maken van RoosendaalMarktplaats.nl als u de algemene voorwaarden niet accepteert. RoosendaalMarktplaats.nl houdt zich het recht deze algemene voorwaarden aan te passen.
Artikel 1 Inhoud van de website
RoosendaalMarktplaats.nl heeft de inhoud van deze site met zorg samengesteld. Echter, alle informatie op de site met betrekking tot de aangeboden producten is afkomstig van derden (adverteerders). Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid van informatie. RoosendaalMarktplaats.nl draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid.
Artikel 2 Overeenkomst tussen koper en verkoper
RoosendaalMarktplaats.nl probeert kopers en verkopers van producten en diensten tot elkaar te brengen. RoosendaalMarktplaats.nl is echter nimmer aansprakelijk bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van de site.
Artikel 4 Gegevens van gebruikers
Zorg ervoor dat u, indien u gebruikt maakt van RoosendaalMarktplaats.nl, uw gegevens waaronder uw e-mail adres en zover relevant, uw naam, adres, postcode, bankrekeningnummer en overige ingevoerde gegevens volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de site. Uw gegevens zullen worden gebruikt om derden in staat te stellen een overeenkomst met u te sluiten.
Artikel 5 Privacy verklaring
Om RoosendaalMarktplaats.nl goed te kunnen laten functioneren verzamelt de website informatie onder meer door middel van IP-gegevens en cookies. Met deze informatie kan RoosendaalMarktplaats.nl onderdelen van de site en afstemmen op de wensen van gebruikers. Vanwege het gebruik van cookies wordt het gebruiksgemak van RoosendaalMarktplaats.nl verhoogd. RoosendaalMarktplaats.nl respecteert ieders privacy en zal gegevens dus niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor het verbeteren van de service aan de gebruiker van RoosendaalMarktplaats.nl. Gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. RoosendaalMarktplaats.nl levert indien juridisch noodzakelijk wel informatie aan officieel erkende juridische handhavers van het Nederlandse recht systeem. U stemt RoosendaalMarktplaats.nl toe uw gegevens te verstrekken aan juridische handhavers indien hiertoe naar het oordeel van RoosendaalMarktplaats.nl rede toe is. RoosendaalMarktplaats.nl verwijst naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banners of advertenties). Indien u gebruik maakt van de diensten van websites van derden, dan valt u onder de privacyregels van deze dienstverlener. RoosendaalMarktplaats.nl heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze sites en hier gaat u mee akkoord.
Artikel 6 Contact opnemen met adverteerders
Het gebruik van (persoons)gegevens die door derden (adverteerders) via RoosendaalMarktplaats.nl openbaar zijn gemaakt, waaronder e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de adverteerder direct met betrekking tot de aangeboden of gevraagde diensten of producten. Het is onder geen enkele voorwaarden toegestaan (persoons)gegevenste te verwerken voor enig ander doel, wat betekent dat het verboden is:
– een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, dat wil zeggen email(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de aangeboden of gevraagde producten of diensten;
– een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden;
– e-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van RoosendaalMarktplaats.nl te verzamelen.
Artikel 7 Eigendomsrechten en copyright
De (intellectuele) eigendoms-rechten met betrekking tot de website, waaronder de rechten op de afbeeldingen, teksten, foto’s, vormgeving en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, software, software, merken (inclusief domeinnamen), formates en overige materialen, berusten bij RoosendaalMarktplaats.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde (adverteerder) om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. RoosendaalMarktplaats.nl is hier geen partij in en speelt hierbij geen rol. Het is niet toegestaan de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één of meerdere hardcopy(s).
Artikel 8 Uitsluiting van gebruikers
RoosendaalMarktplaats.nl behoudt zich het recht toe om u uit te sluiten van verder gebruik van de website indien u op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van RoosendaalMarktplaats.nl om rechtsmaatregelen tegen u te nemen en een schadevergoeding te eisen.
Artikel 9 Toegekende garanties
RoosendaalMarktplaats.nl garandeert niet dat de inhoud van advertenties juist, volledig en accuraat zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn. Tevens garandeert RoosendaalMarktplaats.nl niet dat uw wederpartij bevoegd is de overeenkomst met u te sluiten, dat de door hem opgegeven (persoonlijke) informatie juist en actueel is en dat hij of zij de overeenkomst op de juiste wijze zal uitvoeren. Wij doen er alles aan om de site ononderbroken te laten werken en vrij van fouten te laten zijn maar garanderen dit niet.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
RoosendaalMarktplaats.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website. RoosendaalMarktplaats.nl zal in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
– handelingen verricht door gebruikers, zoals het sluiten van een overeenkomst, die zouden zijn ingegeven door op de site geplaatste advertenties;
– de onmogelijkheid om de website te gebruiken;
– het niet voldoen van een product of dienst dat wordt aangeboden op de website zoals gemeld op de website;
– onjuiste, onvolledige of niet actueel weergegeven informatie;
– het onrechtmatig gebruik van de systemen van RoosendaalMarktplaats.nl, waaronder de website, door een derde;
– handelingen van de wederpartij nadat u daarmee een overeenkomst heeft gesloten door gebruikmaking van de site.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van RoosendaalMarktplaats.nl.
Artikel 11 Aansprakelijkheid voor adverteerders
RoosendaalMarktplaats.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De plaatser van de advertentie is aansprakelijk voor de inhoud van de door hem/haar geplaatste advertentie inhoud zoals deze op RoosendaalMarktplaats.nl wordt getoond.
Artikel 12 Vrijwaringen
Gebruikers van RoosendaalMarktplaats.nl vrijwaren de website volledig voor alle mogelijke claims van zichzelf en derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met een overeenkomst die gebruikers sluiten door gebruikmaking van deze site.
Artikel 13 Verwijzingen en derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of advertentie) naar websites van derden. RoosendaalMarktplaats.nl heeft geen zeggenschap over deze websites. RoosendaalMarktplaats.nl is nimmer verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
Artikel 14 Overige
Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. RoosendaalMarktplaats.nl zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door RoosendaalMarktplaats.nl aangepast worden. Het is daarom belangrijk de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.
Artikel 15 Beveiliging
RoosendaalMarktplaats.nl spant zich in de website systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens en ingevoerde informatie. Hiervoor maakt het gebruik van goed beveiligde servers en backup systemen.
Artikel 16 Inhoud van de website
Iedere adverteerder dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van het door hem aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en dus juist en volledig is. Door het plaatsen van een advertentie geeft u RoosendaalMarktplaats.nl toestemming de informatie over het betreffende product te plaatsen. Het is uitdrukkelijk verboden advertenties te plaatsen op RoosendaalMarktplaats.nl op een andere wijze dan beschreven is op RoosendaalMarktplaats.nl. RoosendaalMarktplaats.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de teksten van advertenties aan te passen of te verwijderen.
Dit geldt in elk geval voor:
– betreffende producten die in een “verkeerde” categorie zijn geplaatst;
– producten en/of prijzen in de advertenties die op onjuiste en/of onvolledige wijze zijn beschreven;
– producten en/of diensten in de advertentie die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
– producten en/of diensten die op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
– producten en/of diensten die in meer dan één categorie of dubbel zijn geplaatst;
– producten en/of diensten waarvan de inhoud discriminerende uitingen, illegale producten of (kinder)porno materiaal bevat of anderszins onrechtmatig is.
– advertenties die naar de mening van RoosendaalMarktplaats.nl aanstootgevend zijn;
– vermoedelijke gestolen producten;
– producten en/of diensten die een (vuur)wapen of een daaraan gerelateerd product bevat;
– advertentie met als doel het (in)direct promoten van een onderneming terwijl hiervoor niet is betaald.
U vrijwaart RoosendaalMarktplaats.nl tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

Algemene voorwaarden voor gebruik van prijs vergelijken module’s.

 

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

RoosendaalMarktplaats.nl

Amethistdijk 167 4706AW Roosendaal

Telefoonnummer 0165555963 of 0640709094

Bereikbaarheid : Vanaf maandag t/m vrijdag van 10:00 uur t/m 16:00 uur

E-mailadres: info@roosendaalmarktplaats.nl
KvK-nummer:53207505
Btw-identificatienummer: NL222810798B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen;
de eventuele kosten van aflevering;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De consument is bij ontbinding van de overeenkomst verplicht om de betreffende producten binnen 14 dagen retour te sturen. Deze termijn gaat in op de dag dat de consument kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht op de door de ondernemer aangegeven methode.
Bij levering van diensten:
Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de web winkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegt kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Bij vragen of onduidelijkheden inzake aanbiedingen voor aankoop, kan de gebruiker zich rechtstreeks wenden tot aanbieder waarvan het e-mail adres en het telefoonnummer op de site staan vermeld. Na aankoop wendt de gebruiker zich tot de betreffende leverancier van het aangekochte product (en/of dienst) voor eventuele vragen.De leverancier heeft het recht om de door gebruiker gedane bestelling te weigeren als gebruiker de bestelling heeft geplaatst op basis van onjuist weergegeven informatie, voorwaarden en/of tarieven, al dan niet door een technische storing of kennelijke typefout.

De op de website getoonde tarieven zijn onderhevig aan regelmatige veranderingen. Voor de juiste tarieven is de site afhankelijk van de door de aanbieders aangeleverde prijzen. We spannen zich in om de tarieven zo vaak mogelijk te controleren en te actualiseren. RoosendaalMarktplaats.nl is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve tarieven waarvan de bezoeker mag aannemen dat deze tarieven kennelijk onjuist zijn. Indien u onjuiste informatie op onze website heeft aangetroffen, dan kunt dit melden via info@roosendaalmarktplaats.nl

Klant moet er bewust van zijn dat hij de overeenkomst met aanbieder sluit, niet met RoosendaalMarktplaats.nl en RoosendaalMarktplaats.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor (de uitvoering van) de overeenkomst. RoosendaalMarktplaats.nl is immers geen partij bij die overeenkomst.

 

Geef een reactie

Roosendaalmarktplaats ...